Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outrageous /aʊt'reidʒəs/