Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thái quá, quá mức (lời khen…)
  fulsome compliments
  lời khen quá mức
  be fulsome in one's praise
  khen ngợi quá mức

  * Các từ tương tự:
  fulsomely, fulsomeness