Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fulsomeness /'fʊlsəmnis/  

  • Danh từ
    sự thái quá, sự quá mức (trong lời khen…)