Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fulsomely /'fʊlsəmli/  

  • Phó từ
    [một cách] thái quá, [một cách] quá mức (khen ngợi…)