Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thái quá
  an excessive enthusiasm for sport
  lòng nhiệt tình thái quá đối với thể thao

  * Các từ tương tự:
  excessively, excessiveness