Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

literary /'litərəri/  

 • Tính từ
  [thuộc] văn chương, [thuộc] văn học
  literary criticism
  phê bình văn học
  a literary man
  nhà văn
  văn hoa, hoa mỹ
  his style is a bit too literary for my taste
  văn phong của ông ta hơi quá văn hoa đối với tôi