Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

erudite /'eru:dait/  

 • Tính từ
  uyên bác
  an erudite lecture
  bài thuyết trình uyên bác

  * Các từ tương tự:
  eruditely, eruditeness