Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eruditely /'eru:daitli/  

  • Phó từ
    [một cách] uyên bác