Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

well-read /,wel'red/  

  • Tính từ
    đọc nhiều, hiểu biết rộng