Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc việc dạy và học ở] học viện
  academic year
  năm học
  kinh viện
  academic subjects
  những môn học có tính chất kinh viện
  chỉ có giá trị lý thuyết
  the question is purely academic
  vấn đề hoàn toàn lý thuyết
  Danh từ
  giảng viên đại học
  nhà kinh viện

  * Các từ tương tự:
  academical, academically, academicals, academician