Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hypothetical /,haipə'θetikl/  

  • Tính từ
    có tính chất giả thuyết; dựa trên giả thuyết

    * Các từ tương tự:
    hypothetically