Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] lý thuyết
  theoretical physics
  vật lý lý thuyết
  giả định
  the theoretical acestors of modern man
  tổ tiên giả định của người hiện đại

  * Các từ tương tự:
  theoretically