Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suppositious /sʌpə'ziʃəs - səpɔzi'tiʃəs/  

  • sə,pɔzi'tiʃəs/* tính từ
    (thuộc) giả thuyết
    giả, giả mạo
    suppositious writings
    chữ viết giả; tài liệu giả