Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

speculative /'spekjʊlətiv/  /'spekjʊleitiv/

 • Tính từ
  suy đoán
  his conclusions are purely speculative
  những kết luận của ông ta là hoàn toàn suy đoán
  đầu cơ
  speculative buying of grain
  sự mua thóc lúa để đầu cơ

  * Các từ tương tự:
  Speculative balances, Speculative boom, Speculative bubbles, Speculative demand for money, Speculative motive for holding money, Speculative unemployment, speculativeness