Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

untrustworthy /ʌn´trʌst¸wə:ði/  

  • Tính từ
    không đáng tin cậy (tin tức, người)