Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Speculative unemployment   

  • (kinh tế) Thất nghiệp do đầu cơ
    Một thành phần của thất nghiệp dai dẳng