Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Cách viết khác idealise
    Động từ
    lý tưởng hóa

    * Các từ tương tự:
    idealizer