Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tán dương, ca tụng, tâng bốc
  exalt to the skies
  tâng bốc lên tận mây xanh
  thăng chức, đưa lên địa vị cao hơn

  * Các từ tương tự:
  exaltation, exalted, exalter