Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đánh thức, thức; thức dậy
  tôi bị tiếng chuông đánh thức dậy
  it's time to rouse the children
  đã đến giờ thức trẻ em dậy
  I rouse slowly from a deep sleep
  tôi từ từ thức dậy sau một giấc ngủ say
  thức tỉnh; khích động
  rouse somebody to action
  khích động ai hành động
  tôi bảo cho anh biết, hắn ta có thể nguy hiểm khi bị khích động đấy!

  * Các từ tương tự:
  rouseabout, rouser