Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm lễ kỷ niệm
  celebrate somebody's birthday
  làm lễ kỷ niệm sinh nhật ai
  celebrate a victory
  kỷ niệm chiến thắng
  vui chơi nhân ngày lễ kỷ niệm
  it's my birthdaylet's celebrate
  hôm nay là sinh nhật của tôi, xin mời các bạn vui chơi thỏa thích
  làm chủ lễ (nói về một giáo sĩ)
  celebrate Encharist
  làm chủ lễ ban thanh thể
  ca tụng
  poems that celebrate the joys of love
  những bài thơ ca tụng niềm vui sướng của tình yêu

  * Các từ tương tự:
  celebrated