Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường theo nghĩa bóng)
  nâng cao
  với bàn tay giơ lên
  bài thuyết giáo nâng cao tâm hồn
  Tính từ
  tác động nâng cao tâm hồn
  sự khích lệ của chị ta đã nâng cao tâm hồn của tôi lên nhiều