Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tăng lên
  tăng một dòng điện
  boost imports
  tăng nhập khẩu
  boost production
  nâng sản xuất lên
  giúp đỡ; khíck lệ
  trận thắng bất ngờ đã khích lệ tinh thần của toàn đội
  Danh từ
  sự tăng
  a boost in exports
  sự tăng hàng xuất khẩu
  sự giúp đỡ; sự khích lệ
  give the economy a boost
  khích lệ nền kinh tế

  * Các từ tương tự:
  booster