Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xô, đẩy
  the policeman shove me aside
  viên cảnh sát xô tôi sang một bên
  (khẩu ngữ) để đại (vào một nơi nào đó)
  where shall I put the case? - shove it on the top of the car
  tôi để cái va-li vào đâu nhỉ? - để đại lên mui xe ấy
  put (shove; stick) one's oar in
  xem oar
  shove off
  đẩy thuyền ra xa bờ
  (khẩu ngữ) (thường ở thức mệnh lệnh) cút đi
  we can get one more in if you shove up
  nếu anh dịch lên, ta có thể có thêm một chỗ nữa đấy
  Danh từ
  (thường số ít)
  sự xô, sự đẩy
  đẩy mạnh (ai, cái gì)

  * Các từ tương tự:
  shove-halfpenny, shovel, shovel hat, shovel-nose, shovel-nosed, shovelbill, shovelboard, shovelful, shoveller