Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoveller /'ʃʌvlə/  

  • Danh từ
    người xúc; máy xúc
    (động vật học)