Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shovelbill /'ʃʌvbil/  

  • Danh từ
    (động vật học) vịt thìa ((như) shoveller)