Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xẻng [đầy]
    hai xẻng đất đầy