Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shove-halfpenny /∫ʌv'heipni/  

  • Danh từ
    trò đánh đáo vạch