Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shovel hat /'ʃʌvl'hæt/  

  • Danh từ
    mũi to vành