Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shovelboard /'ʃʌv'heipni/  

  • Danh từ
    đáo vạch (một kiểu đánh đáo)