Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shovel-nosed /'ʃʌvl,nouzd/  

  • Tính từ
    có mũi to và tẹt