Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái xẻng
  gàu xúc, gàu ngoạm (của máy xúc)
  Động từ
  xúc bằng xẻng
  shovel up coal into the container
  xúc than vào công-te-nơ
  tọng thức ăn vào mồm, ăn ngấu ăn nghiến
  xúc dọn
  shovel a path through the snow
  xúc dọn tuyết để tạo một lối đi
  shovel the pavement clear of snow
  xúc dọn hè đường cho sạch tuyết

  * Các từ tương tự:
  shovel hat, shovel-nose, shovel-nosed, shovelbill, shovelboard, shovelful, shoveller, shovelman