Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) cá đuôi nhám

    * Các từ tương tự:
    shovel-nosed