Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cuộc đi bộ đường dài (để luyện tập hay để tiêu khiển)
  a ten-mile hike
  cuộc đi bộ đường dài mười dặm
  (khẩu ngữ) sự tăng giá
  the union demands a 7% wage hike
  công đoàn đòi tăng lương 7%
  Động từ
  đi bộ đường dài
  tăng (giá…)
  hike [upan insurance claim
  tăng số tiền đòi bảo hiểm

  * Các từ tương tự:
  hiker