Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đi bộ đường dài (để luyện tập hay để tiêu khiển)