Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

booster /bu:stə[r]/  

 • Danh từ
  cái khích lệ, điều khich lệ
  a morale booster
  cái khích lệ tinh thần
  máy tăng áp
  (cách viết khác booster rocket) tên lửa khởi động
  liều thuốc tăng tác dụng; phát tiêm tăng tác dụng