Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giúp, giúp đỡ
  giúp ai làm việc gì
  (+ at, in) dự, có mặt
  assist at a ceremony
  dự hôn lễ

  * Các từ tương tự:
  assistance, assistant, Assisted areas, assister