Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

facilitate /fə'siliteit/  

  • Động từ
    làm cho dễ dàng, tạo điều kiện dễ dàng