Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xúc tiến
  please do what you can to expedite the building work
  xin ông hãy làm tất cả những gì có thể làm được để xúc tiến công việc xây dựng

  * Các từ tương tự:
  expediter