Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advance /əd'vɑ:ns/  /əd'væns/