Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (lent)
  cho mượn; cho vay
  can you lend me £10 until tomorrow
  anh có thể cho tôi vay 10 bảng mai tôi sẽ trả
  I lend this record to John but never get it back
  tôi cho John mượn cái đĩa hát đó nhưng chẳng bao giờ lấy lại được
  lend money at interest
  cho vay [tiền] lấy lãi
  góp thêm phần
  sự có mặt của ông ta làm cho dịp đó thêm phần trang trọng
  give (lend) colour to something
  xem colour
  lend an ear [to somebody (something)]
  lắng nghe
  lend somebody a helping hand [with something]
  chìa tay ra giúp đỡ ai
  lend oneself (one's name) to something
  để mình liên can vào việc gì
  cô ta gắn tên tuổi của mình với nhiều sự nghiệp rất xứng đáng
  lend itself to some-thing
  thích hợp với, có thể dùng làm
  một cuốn tiểu thuyết có thể chuyển thành kịch cho vô tuyến truyền hình

  * Các từ tương tự:
  lend-lease act, lender, Lender of last resort, lending, lending-library