Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cho mượn, người cho vay

    * Các từ tương tự:
    Lender of last resort