Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Lender of last resort   

  • (Kinh tế) Người cho vay cứu cánh cuối cùng
    Một trong những chức năng, và là một trong những lý do tồn tại của một NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG HIỆN ĐẠI