Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự cho vay, sự cho mượn

    * Các từ tương tự:
    lending-library