Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lend-lease act /'lend'li:s'ækt/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thoả ước thuê mượn vũ khí (trong đại chiến II)