Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tạo một nét riêng biệt
  sự có mặt của chị ta đã tạo một nét thanh lịch cho buổi lễ
  thông báo (tin tức…)
  I have no news to impart to you
  tôi không có tin gì để thông báo cho anh cả

  * Các từ tương tự:
  impartable, impartation, impartial, impartiality, impartially, impartialness, impartibility, impartible, impartibly