Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impartibility /'impɑ:ʃəlnis/  

  • Danh từ
    tính không được chia (tài sản)