Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hòa ước
  in accord with somebody (something)
  hòa hợp với; phù hợp với
  such an act would not be in accord with our policy
  một hành động như vậy sẽ không phù hợp với chính sách của chúng ta
  they live in perfect accord with each other
  họ sống rất hòa hợp với nhau
  of one's own accord
  tự nguyện
  he joined the army of his own accord
  nó tự nguyện gia nhập quân đội
  with one accord
  đồng lòng; nhất trí; nhất tề
  with one accord they all stood up and cheered
  họ nhất tề đứng dậy và hoan hô
  Động từ
  hòa hợp, phù hợp
  hành vi của anh ta không phù hợp với nguyên tắc của anh
  accord something to somebody
  cho, ban cho, chấp thuận
  accord somebody permission ; accord permission to somebody
  cho phép ai
  accord a hearty welcome
  tiếp đãi nhiệt tình

  * Các từ tương tự:
  accordance, accordant, accordantly, accorde, according, accordingly, accordion, accordionist