Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hòa ước
    Động từ
    hoà hợp; phù hợp
    cho, ban cho, chấp thuận