Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • according to
  (giới từ)
  theo, y theo
  according to John you were in Edinburgh last week
  theo John thì tuần trước anh ở Edinburgh
  phù hợp với; theo đúng như
  act according to one's principles
  hành động phù hợp với nguyên tắc của mình
  everything went according to plan
  mọi việc đã theo đúng như kế hoạch
  theo, tùy theo
  đồng lương tùy theo khả năng và kinh nghiệm
  according as
  (liên từ)
  tùy, tùy theo
  everyone contributes according as he is able
  mọi người đóng góp tùy theo khả năng của mình

  * Các từ tương tự:
  accordingly