Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hiệp ước
  the treaty of Versailles
  hiệp ước Versailles
  thoả thuận
  sell a house by private treaty
  bán một ngôi nhà theo thoả thuận riêng

  * Các từ tương tự:
  Treaty of Rome, treaty port